Onderzoekend samenwerken

Boskapellogo_138x90Tijdens de viering van 7 juni 2015 is onderstaande brief uitgedeeld aan de aanwezigen. In het Kapeloverleg van 2 juli zal ‘onderzoekend samenwerken’ een belangrijk onderwerp zijn.

Beste Boskapellers,

Een nieuw perspectief
We weten nog niet waar we zullen uitkomen. Maar we vermoeden dat de toekomst van het Augustijns Centrum de Boskapel ligt in de verbinding met anderen. Landelijk voelen we ons verbonden met andere ecclesia’s en gemeenschappen in vrij verband, zoals bijvoorbeeld de Dominicus in Amsterdam, de Nieuwe Liefde of de San Salvator in Den Bosch. Hier in Nijme-gen werken we bij de podiumgesprekken samen met het Huis van Compassie, het Vincent de Paul Center en de Raad voor Religie en Levensbeschouwing. We vormen al lang een bezield verband met de Effata-gemeenschap en de DoRe-gemeente en we voelen ook duidelijk verwantschap met het Oecumenisch City Pastoraat.

Daarnaast werken we samen met de Augustijnen in Eindhoven om aan onze eigen Augustijnse traditie en aan onze geschiedenis als kloosterkapel op een nieuwe manier vorm te geven. In de wandelgangen horen we regelmatig het begrip ‘stadsklooster’ rondzingen, stadsklooster niet zozeer al een plek of gebouw, maar als idee.

We weten niet waar we zullen uitkomen, maar zou het misschien zo kunnen zijn? Een zelfstandige oecumenische geloofsgemeenschap van zoekers en zieners, waarin we vierend, dienend en denkend op zoek zijn naar verband, bron en bestemming…

Om de zoektocht naar verbinding verder handen en voeten te geven waren we voornemens om contact te zoeken met het Oecumenisch City Pastoraat (OCP). Maar voordat we daadwerkelijk de telefoon ter hand namen belde het OCP ons.

Ook het OCP blijkt net als wij op hun zoektocht naar toekomst op zoek te zijn naar verbinding. Er volgden meer gesprekken met het OCP. Al gauw bleken er grote raakvlakken. In de oecumene en in onze visie op de toekomst. In het laatste gesprek dat we op bestuurlijk niveau hebben gevoerd kwamen wij tot een nieuw perspectief. Wat houdt dit nieuwe perspectief in?

Het komende jaar gaan het OCP en de Boskapel onderzoeken op welke vlakken onze ge-meenschappen kunnen samenwerken. Besturen, werkgroepen en individuele leden gaan in gesprek om erachter te komen waarin we elkaar kunnen versterken. Heel concreet denken we bijvoorbeeld over de mogelijkheid dat het OCP aan zou kunnen sluiten bij onze vormings-activiteiten. Of dat wij als Boskapel zouden kunnen aansluiten bij de extern gerichte diaconale projecten van het OCP. We zouden wellicht gezamenlijk kunnen optrekken in onze pogingen om méér voor de stad te betekenen; een oecumenisch verband dat zich sterk wil maken voor een grotere maatschappelijke betekenis. We zouden eens samen kunnen vieren. Want…

Overal in Nederland hebben geloofsgemeenschappen het moeilijk, er vinden veel fusiebewegingen en inkrimpingen plaats. Hoewel die inkrimpingen ons op dit moment nog niet echt raken, zijn wij er als bestuur ervan overtuigd, dat wanneer wij niets doen en op de winkel blijven passen, we er over een paar jaar heel zorgelijk voorstaan. Als we onze krachten bundelen, kunnen we misschien met nieuw elan voor meer mensen van betekenis zijn. Aanwas van nieuwe mensen is voor het Augustijns Centrum de Boskapel van levensbelang.

Betekent het dat het bestuur aanstuurt op een samengaan? Nee. Het betekent precies dát wat het zegt: we willen onderzoekend samenwerken. We willen onderzoeken of samenwerken onze gemeenschap kan versterken. Of samenwerking onze betekenis in de stad kan vergroten. We willen onderzoeken of de samenwerking het voor ons, de Boskapellers en de OCP-ers, nog waardevoller en nog inspirerender maakt.

Stel dat er blijkt dat samenwerken voor beide gemeenschappen een grote meerwaarde heeft, dat er vele lijntjes gaan lopen tussen werkgroepen en individuen, dan kán het zo zijn, dat er één oecumenisch verband ontstaat. We weten niet waar we zullen uitkomen, maar als het onderzoekend samenwerken meerwaarde heeft voor beide gemeenschappen zal er organisch iets kunnen groeien.

Wij willen, als bestuur, net als u, een toekomst voor het Augustijns Centrum de Boskapel. In het ‘onderzoekend samenwerken’ met het OCP zien we een nieuw perspectief. In het Kapeloverleg van 2 juli willen we uitgebreid ingaan op het “onderzoekend samenwerken” met het OCP en op andere vormen van samenwerking.

Maar om te voorkomen dat u via andere kanalen geïnformeerd wordt over onze zoektocht, hebben we gemeend u nu al op deze manier in te moeten lichten.

Straks bij de koffie kunt u mij en andere bestuursleden hierover aanspreken.

Nijmegen, 7 juni 2015
Namens het bestuur,

Jan Revenberg

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie